NOVA

De Raad van Bestuur nam afgelopen maand het voorgenomen besluit over te gaan tot aanschaf en implementatie van de Nexus Suite op basis van de beslisnotitie NOVA zoals deze is voorgelegd door de Stuurgroep NOVA. Deze stukken gaan nu het verdere advies- en besluittraject in en worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht, de Medische Staf, Verpleegkundig Stafbestuur, Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Na verwerking van de adviezen en goedkeuring van de Raad van Toezicht, volgt een definitief bestuursbesluit.

Alle betrokkenen staan positief en enthousiast tegenover het voorstel om de Nexus Suite in het GHZ te implementeren. Zij zien grote voordelen,  zoals een betere integratie van ZIS en EPD en de standaardisatie van registratie van patiëntgegevens.

We willen alle betrokkenen en met name het programmateam en de Stuurgroep NOVA bedanken voor alle inspanningen, energie én enthousiasme waardoor we dit voorlopige besluit hebben kunnen nemen.

Like | 3

Video