Zeg ‘t maar!

Anderhalf jaar geleden is een enthousiaste projectgroep van start gegaan met het project All in the game. In deze projectgroep wordt gewerkt aan een optimaal beleid waar een goede balans is tussen de (steeds veranderende) zorgvraag en de personele bezetting in het ziekenhuis. Het GHZ wil graag werken met gezonde roosters: gezond voor de patiënt, de medewerkers én het ziekenhuis. Tot op heden worden de roosters door de medewerkers van de afdelingen zelf gemaakt. Een flinke klus die met een grote dosis creativiteit van de roosteraars én flexibiliteit van de medewerkers iedere keer weer geklaard wordt. Begin dit jaar is een pilot gestart op de afdelingen Neurologie en Longgeneeskunde, waarin de roosters gemaakt worden door planners. Wat houdt dat precies in? En hoe gaat de pilot tot nu toe? Vier medewerkers die al ‘in the game’ zijn vertellen er over.

Mariëlle Danens
Projectleider

Om de brede doelstelling van de projectgroep te bereiken is het project in subdoelstellingen onderverdeeld die te maken hebben met: het opstellen van roosterbeleid, rollen en verantwoordelijkheden, de rol en deskundigheid van de planner, de tools die we nodig hebben en flexibilisering. De projectgroep heeft inmiddels een concept roosterbeleid opgesteld. Dit beleid wordt getoetst in een pilot die momenteel loopt. In deze pilot wordt tevens de rol van de planner onderzocht en ook kijken we naar tools die nodig zijn voor een goede planning. Na de zomer verwachten we de resultaten hiervan te kunnen presenteren. Om het project succesvol te laten zijn is het belangrijk dat iedereen meedoet: ‘All in the game!’.

Elize Hooftman
Capaciteitsmanager

Het project ‘All in the game’ levert een belangrijke bijdrage aan het inzetten van de juiste capaciteiten op de juiste plaats in het ziekenhuis. Dit is wat we vanuit integraal capaciteitsmanagement nastreven. Door van roosteren naar plannen te gaan ontstaat er meer inzicht in de benodigde en beschikbare (personele) capaciteit en kunnen we verder vooruit kijken. Hierdoor is het mogelijk om eerder in te spelen op personele tekorten. Dit biedt meer rust aan medewerkers en roosteraars en leidinggevenden: er hoeft immers ad hoc minder bijgestuurd te worden.

Arna Hooghwerff
Teamleider Longgeneeskunde

De pilot is gestart op de afdeling Longgeneeskunde en Neurologie. Op de afdeling Longgeneeskunde werd het rooster voorheen door een verpleegkundige gemaakt. In de nieuwe werkwijze gebeurt dit door een planner. In deze tijd van personeelskrapte is het fijn dat de verpleegkundige de tijd kan gebruiken aan het bed.

In het nieuwe roosterbeleid staan onder andere regels over het indienen van incidentele en structurele wensen en wanneer het rooster uit komt. Het is voor de medewerkers een groot voordeel als afdelingen daarin hetzelfde beleid hebben. Dat geeft iedereen veel duidelijkheid. De angst in het team was dat een planner op afstand geen feeling heeft met de werknemers, dit blijkt in de pilot niet het geval te zijn. Regie op het eigen rooster is er wel degelijk!

Margo Teunissen
Medewerker FIER

Het is voor mij een leuke uitdaging om een rooster te maken binnen het nieuwe roosterbeleid. In het nieuwe beleid is veel aandacht voor gezond roosteren: een gezond rooster betekent bijvoorbeeld dat je kunt werken in een goed bezet team en  dat overwerk geen regelmaat is. Het nieuwe roosterbeleid biedt medewerkers ook de mogelijkheid om incidentele wensen of structurele wensen voor de periode van een jaar aan te vragen.

Ik heb regelmatig overleg met de teamleider. Wij bespreken de capaciteitsplanning voor de langere termijn en het te publiceren rooster, zo ben ik goed op de hoogte van wat er speelt op de afdeling.


Like | 18

Video