Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

Per 1 januari jl. is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden.  Het doel van deze wet is het waarborgen van “goede zorg” aan patiënten.

Drie onderwerpen uit deze wet die tot goede zorg leiden zijn de vergewisplicht, de zogenaamde contracteerplicht en een melding IGZ bij beëindiging van een overeenkomst  wegens ernstig disfunctioneren. Omdat de Raad van Bestuur van het GHZ als eindverantwoordelijke wordt beschouwd voor het realiseren van goede zorg, zal dit consequenties hebben voor de samenwerking met het Medisch Specialist Bedrijf (MSB).

De vergewisplicht houdt in dat de zorgaanbieder moet controleren hoe zorgverleners in het verleden in de zorg hebben gefunctioneerd. Over zorgverleners kan in het BIG-register informatie worden verkregen. Ook kan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of bij eerdere werkgevers informatie worden ingewonnen.

pijl-oranje-down

Uit de contracteerplicht vloeit voort dat een zorgaanbieder alleen ten behoeve van zijn patiënten zorg mag laten verlenen door mensen en organisaties met wie een schriftelijke overeenkomst is gesloten. Deze overeenkomst moet waarborgen dat de zorgverleners of organisaties voldoen aan de (wettelijke) verplichtingen. Opzegging, ontbinding of niet voortzetting van een overeenkomst moet aan de IGZ worden gemeld als sprake is van disfunctioneren van de hulpverlener.

Wat betekent het voorgaande voor het GHZ?
Als via het MSB professionals worden aangetrokken, zal dus ook zorggedragen moeten worden voor het voldoen aan de vergewis- en contracteerplicht. Bovendien zal de Raad van Bestuur door het MSB moeten worden geïnformeerd over beëindiging van een overeenkomst vanwege disfunctioneren, zodat eerstgenoemde daarvan een melding bij de IGZ kan doen. De komende tijd zullen hierover binnen het GHZ nadere afspraken worden gemaakt.

Vragen op het gebied van medische aansprakelijkheid, privacy en andere juridische kwesties kunnen worden voorgelegd aan de bedrijfsjurist/Functionaris Gegevensbescherming (FG), mr. Winke Uytdehaage tst.nr. 5251. E-mailadres: [email protected]

Video