Traumaopvang

In het GHZ bieden we medewerkers opvang na een schokkende gebeurtenis. Denk hierbij aan een reanimatie of plotseling overlijden van een patiënt, maar ook aan agressie, het niet gehoord voelen door artsen of andere gebeurtenissen die als schokkend ervaren worden.
Ron Rabbelier (HRM) en Eline Witteveen (Maatschappelijk werk) zijn lid van het coördinatieteam: “Veel afdelingen hebben een eigen opvangteam. De leden worden intern gekozen en professioneel getraind. Wanneer zich een schokkende gebeurtenis heeft voorgedaan, gaat iemand van het opvangteam, binnen 24 uur na het incident, in gesprek met de betrokkenen. Hiermee geven we steun en wordt informatie gegeven over te verwachten reacties”, legt Eline uit.
“Als collegiale opvang niet voldoende is, kan worden doorverwezen naar professionele opvang. Door de afdelingsopvangteams worden nu gemiddeld 300 gesprekken per jaar gehouden. Met het coördinatieteam werken we eraan om traumaopvang in de nabije toekomst op álle afdelingen te verzorgen”, sluit Ron af.

Meer informatie over trauma-opvang? Kijk op GHZ Intern/arbo-Afdelingsopvangteamschokkendegebeurtenissen

“Als collegiale opvang niet voldoende is, kan worden doorverwezen naar professionele opvang.”

Inspiratie op Wetenschapsmiddag

Vrijdag 10 juni jongstleden vond alweer de vijfde GHZ wetenschapsmiddag plaats. Tijdens deze middag inspireerden arts-assistenten in opleiding, specialisten, nurse-practitioners en andere geïnteresseerden elkaar door middel van (poster)presentaties.

De presentatie van Melanie Tan en Wouter Moest (beide AIOS Interne Geneeskunde) werd door de jury gekozen als beste presentatie. Dit onderzoek, uitgevoerd in het GHZ, kan in de toekomst leiden tot een aanpassing van het protocol om te screenen op kanker bij patiënten met een diep veneuze trombose.
Over de posterpresentaties was het publiek erg enthousiast. De stemming voor beste poster eindigde gelijk, met evenveel stemmen, voor Semaja Bottse (ANIOS Kindergeneeskunde) en Christiaan Kies (semi-arts Neurologie).  De ‘key note lecture’ werd gegeven door Kim Zomer, AIOS Kindergeneeskunde, over haar promotieonderzoek naar astma bij kinderen.
Kortom, een middag vol inspiratie en informatie!

Initiatiefvoorstellen OR

Medewerkers denken vaak dat de ondernemingsraad alleen advies geeft op ingekomen stukken van de bestuurder. Niets is minder waar en dat is juist het leuke van participatie binnen de OR! De ondernemingsraad kan namelijk ook initiatiefvoorstellen doen richting bestuurder over ‘aangelegenheden’ die ten goede komen van organisatie en medewerkers. Omdat wij een veilig werkklimaat belangrijk vinden, is een initiatiefvoorstel over een pestprotocol onderweg. Een eerder voorstel had betrekking op ‘leeftijdsfasegericht personeelsbeleid’. Hierop heeft HRM inmiddels beleid gemaakt: ‘duurzame inzetbaarheid’.

Meer weten hierover? Kijk op het serviceloket van HRM.

Personeelsnieuws | intro
Video