Vijf
vragen
aan

Cyanne

 

Sinds januari heeft het Groene Hart Ziekenhuis een afdeling Zorgfinanciering. Aan Cyanne Janmaat vijf vragen over de nieuwe afdeling.

1

WAAROM HEEFT HET GHZ EEN AFDELING ZORGFINANCIERING?

Er gebeurt veel op het gebied van zorgfinanciering. Het ziekenhuis declareert de zorg via de diagnose behandelcombinatie-systematiek (DBC) en overige zorgproducten. De laatste jaren is er veel aandacht voor rechtmatig declareren.Er is gebleken dat rechtmatig declareren niet hetzelfde is als goed declareren. Betere registratie is van belang om de zorg daadwerkelijk betaald te krijgen die we als ziekenhuis leveren. De afdeling wil daarom op basis van kennis van DBC-registratie, wet- en regelgeving en landelijke ontwikkelingen de RVE’s adviseren hoe de DBC-registratie te verbeteren.

2

WAT IS EIGENLIJK EEN DBC?

In verband met de complexiteit van het systeem dat in 2005 is ingevoerd, is de DBC methodiek verder doorontwikkeld tot de DOT-methodiek (DBC’s op weg naar transparantie). 30.000 DBC’s zijn teruggebracht naar 4.400 DBC-zorgproducten. Als ziekenhuis declareren we nu DBC-zorgproducten en overige zorgproducten (dus geen DOT’s).
Per DBC-zorgproduct en overig zorgproduct wordt een prijs afgesproken met de zorgverzekeraars. Welk DBC-zorgproduct voor een behandeling gedeclareerd wordt, is afhankelijk van de geregistreerde diagnose en verrichtingen (bijvoorbeeld polikliniekbezoeken, radiologische onderzoeken en verpleegdagen). Niet elke uitgevoerde verrichting zorgt voor een ander DBC-zorgproduct, zo maakt het voor het DBC-zorgproduct vaak niet uit of er één of twee polikliniekbezoeken binnen de DBC plaatsvinden.

3

WAT KUNNEN JULLIE BETEKENEN VOOR DE RVE’S?

Als ‘start’ hebben we een training voor alle medisch specialisten van een RVE en andere medewerkers die betrokken zijn bij de DBC registratie opgezet. Hiermee vergroten we de kennis van de DBC-systematiek, zodat de zorg die geleverd is ook gedeclareerd wordt (volledigheid van registratie) en geven we inzicht in de verschillende zorgproducten. Daarnaast adviseren we de RVE’s over heel diverse onderwerpen. Verduidelijkingen, jaarlijkse aanpassingen van regelgeving en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de patiëntenzorg zijn vaak aanleiding voor vragen over DBC-registratie.

4

KUN JE HIERVAN EEN VOORBEELD GEVEN?

Uit de eerste trainingen bleek dat we bij de hartrevalidatie niet alle zorg die geleverd wordt registeren als zorgactiviteit binnen de DBC. Met name de paramedische zorg en specifieke revalidatiesessies kwamen niet terug in de DBC. Hierdoor declareren we een lichter DBC zorgproduct bij de zorgverzekeraar dan bij een volledige registratie het geval zou zijn. Op basis van beschikbare data, beoordelen we samen met de RVE wat gemist wordt en waar dit mogelijk aan kan liggen. We adviseren vervolgens over de vervolgacties die nodig zijn en nemen daarbij zo nodig zelf contact op met andere betrokkenen, zoals de paramedische diensten in dit geval.

5

WAT ZIJN JULLIE PLANNEN VOOR DE TOEKOMST?

Dit jaar zullen we met alle RVE’s een DBC-training inplannen. Uiteindelijk wordt de training geïntegreerd in het inwerk- en opleidingsprogramma voor medische specialisten en arts-assistenten. Daarnaast gaan we met de RVE’s inventariseren welke informatiebehoefte er is (periodieke rapportages) en op welke manier we regelmatig met elkaar in gesprek kunnen gaan over registratie-issues. Op deze manier stimuleren we om iedereen optimaal op de hoogte te laten zijn over wat zijn of haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn t.o.v. de registratie en declaratie. Tenslotte bieden we de helpende hand in het samenbrengen van RVE’s en stafafdelingen, om zo belangrijke wijzigingen snel te kunnen doorvoeren.

Video